Íslenskt ál um allan heim

Tæp 2% af öllu áli sem er framleitt á jörðinni koma frá Íslandi. Álið okkar ferðast heiminn á enda og kemur aftur sem snjallsími eða sportbíll, gosdós eða húsbúnaður. Við pökkum heilu húsunum í ál, en líka lyfjum og tyggjói og afgangnum af kvöldmatnum. Með hreinni orku og fyrsta flokks framleiðsluaðferðum verður íslenskt ál það umhverfisvænasta sem völ er á í heiminum – og svo má endurvinna það nánast endalaust.

Hreint ál og álblöndur þar sem örlitlu af öðrum málmum er blandað við hreint ál er til ótrúlega margra hluta nytsamlegt. Örlítið af kísli, mangani, magnesíumi, zinki, kopar og ýmsum öðrum málmum geta aukið hörku álblöndunnar þannig að hún nálgast stál - til dæmis í iPhone – en álpappír er aftur á móti úr nánast hreinu áli: næfurþunn filma sem hleypir hvorki súrefni né ljósi í gegnum sig og hentar einstaklega vel til að geyma viðkvæm matvæli og lyf. Fjölbreytileiki mögulegra álblandna gerir álið að einu fjölhæfasta hráefni sem við eigum.

Samgöngur: 27% Vélar og tæknibúnaður: 22% Byggingariðnaður: 25% Umbúðir: 16% Annað: 5% Neysluvörur: 5%

Umhverfisvænasta
ál í heimi

Hvergi í veröldinni er ál framleitt á jafn umhverfisvænan hátt og á Íslandi. Losun vegna framleiðslunnar eru minni en í nokkru öðru framleiðslulandi. Þetta stafar annars vegar af notkun endurnýjanlegra orkugjafa og hins vegar af lágmarkslosun gróðurhúsalofttegunda við framleiðsluna, aðföng og markvissa endurnýtingu. Norðurál hefur náð frábærum árangri síðustu ár við að takmarka losun gróðurhúsalofttegunda. Þannig var losunin 1,65 tonn á hvert framleitt tonn árið 2006 en árið 2017 var hlutfallið 1,61 tonn á hvert framleitt tonn. Til samanburðar má nefna að áætluð meðallosun er um 12 tonn á heimsvísu.

Meginhluti þeirrar orku sem álfyrirtæki víða um heim nota til framleiðslu sinnar er ekki unninn úr endurnýjanlegum orkugjöfum og við vinnslu slíkrar orku verður mikil losun gróðurhúsalofttegunda. Borið saman við álframleiðslu á Íslandi er munurinn allt að tífaldur. Hér á landi hefur dregið úr losun CO2 á tonn um 75% frá árinu 1990. Með því að framleiða ál úr endurnýjanlegri orku og með fyrsta flokks framleiðslutækni leggja Íslendingar mikið af mörkum til að vinna gegn mengun í heiminum.

Bein og óbein losun C0₂ hjá 15 stærstu álframleiðslu ríkjum heims Tonn CO₂ / tonn af áli 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 Ísland Noregur Kanada Brasilía Malasía Rússland Saudi Arabía Katar S.A.F. Bahrain Ástralía Kína Bandaríkin Indland Suður-Afríka Framleiðsla Raforka úr jarðgasi Raforka úr kolum Heimild: CRU / Hydro analysis

608.984 tonn Al2O3

Framleiðsluferli áls er í raun ekki flókið. Ál er frumefni en nánast óþekkt í náttúrunni nema bundið við önnur efni, einkum súrefni. Við notum áloxíð – súrefnisbundið ál, eða Al2O3 – fíngert duft sem er flutt að Grundartanga með skipum og sogað inn í verksmiðjuna í lokuðu kerfi.

4.649.000 MWst

Samband áls og súrefnis í áloxíði er afar sterkt. Til að skilja efnin að þarf ekki bara mikla orku, heldur þarf líka að finna nýjan félaga fyrir súrefnið. Súrefnið (O) er slitið frá álinu (Al) með rafgreiningu og bundið við kolefni (C). Þá myndast CO2 en eftir verður hreint ál.

317.179 tonn Al

Afurðin er hreint ál sem er steypt í meðfærilegar einingar, staflað í gáma og ekið að skipi sem bíður við hafnarbakkann aðeins 600 metra frá álverinu. Norðurál vinnur hluta álsins áfram í ýmsar álblöndur sem eru allt að fjórfalt sterkari en hreint ál og mun verðmeiri. Afurðir álversins fara ýmist beint til viðskiptavina erlendis eða á alþjóðlegan markað og eru notaðar í umbúðir, samgöngutæki, raftæki, byggingavörur og ótalmargt fleira.

Ábyrgð, öryggi og
hagkvæmni

Norðurál framleiðir ál samkvæmt þörfum viðskiptavina á ábyrgan, öruggan og samkeppnisfæran hátt. Gæðastjórnunarkerfið er rýnt reglulega og endurbætt. Lögð er áhersla á gæðavitund starfsmanna og að þeir taki virkan þátt í stöðugum umbótum.

Við lítum á öryggi og heilsu starfsfólksins sem okkar mikilvægasta verkefni á hverjum einasta degi. Norðurál er stærsti vinnustaður Vesturlands og gegnir mikilvægu hutverki í samfélaginu – ekki aðeins fyrir efnahag og velferð þeirra fjölmörgu sem starfa hjá okkur og með okkur, heldur einnig lífsgæði, umhverfi og efnahag landsins í heild. Fyrirtækið leggur áherslu á hlutverk sitt sem ábyrgur þegn í samfélaginu og uppfyllir lög og reglur sem snúa að starfsemi fyrirtækisins.

Gæðamarkmið Norðuráls:

Ánægðir viðskiptavinir
Aukin hagkvæmni
Virkt gæðastjórnunarkerfi

VIRK GÆÐASTJÓRNUN
AUKIN HAGKVÆMNI
ÁNÆGÐIR VIÐSKIPTAVINIR

Grænt bókhald

Grænt bókhald

Grænt bókhald er nákvæm skrá yfir allt efni sem kemur til álversins og allt sem fer frá því. Markmið okkar er að nýta allt hráefni eins vel og kostur er og gera ítarlega grein fyrir því hvað verður um öll óæskileg efni.

Grænt bókhald bætir umhverfismenningu fyrirtækja með beinum og óbeinum hætti. Það eykur varkárni í meðhöndlun óæskilegra efna og hættulegra tækja og auðveldar stjórnendum að leita nýrra leiða til að minnka losun og sóun, fækka óhöppum og atvikum sem gætu haft neikvæð áhrif á umhverfið eða heilsu starfsfólks.

Engin meiriháttar umhverfisatvik urðu á árinu 2017. Rekstur þurrhreinsivirkja gekk almennt vel og allar mælingar voru innan þeirra marka sem sett eru í starfsleyfi. Unnið var að viðgerðum og útskiptum á rafmótorum aðalblásara í elsta þurrhreinsivirkinu. Átak var gert til að auka flokkun og endurvinnslu almenns sorps og auka vitund starfsfólks um mikilvægi þess að umgangast umhverfið af virðingu.

Stálhögl:

56.000

kíló

Minni losunarheimildir
með aukinni framleiðslu

Álver Norðuráls á Grundartanga hefur starfsleyfi fyrir framleiðslu allt að 350 þúsund tonna af áli á hverju ári. Nýtt starfsleyfi sem gefið var út af Umhverfisstofnun í lok árs 2015 gildir til 16. desember 2031. Í því er dregið úr losunarheimildum fyrirtækisins fyrir flúor og brennistein.

Í nýju starfsleyfi Norðuráls fer leyfileg losun flúors úr 0,5 kg á hvert framleitt tonn af áli niður í 0,47 kg/t að meðaltali á ári ef ársframleiðsla er undir 320 þúsund tonnum. Ef ársframleiðsla er umfram 320 þúsund tonn lækkar leyfileg losun enn frekar, eða niður í 0,43 kg/t.

Losunarmörk og innri mælingar tryggja að styrkur efna fari ekki yfir viðmiðunarmörk utan þynningarsvæðis.

0,0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 2017 2016 2015 2014 2013 Flúor (kg/t Al) 2017 2016 2015 2014 2013 Ryk (kg/t Al) 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 2017 2016 2015 2014 2013 SO₂ (kg/t Al) Norðurál - losun Starfsleyfi Losun flúors, ryks og brennisteinsdíoxíðs (SO₂) er sem fyrr langt innan þeirra marka sem sett eru í starfsleyfi.

Áritun endurskoðanda

Ég hef endurskoðað og yfirfarið upplýsingar sem fram koma í grænu bókhaldi Norðuráls fyrir árið 2017. Græna bókhaldið hefur verið rýnt m.t.t. þess hvort það innihaldi þær upplýsingar sem það á að innihalda skv. 6., 7. og 8. gr. reglugerðar nr. 851/2002 og hvort þær tölulegu upplýsingar sem birtar eru séu í samræmi við gögn úr fjárhagsbókhaldi og vöktun fyrirtækisins á lykiltölum í umhverfismálum.

Eftir yfirferð á gögnum er það álit mitt að græna bókhaldið sé í samræmi við kröfur reglugerðar nr. 851/2002 og gefi góða mynd af umhverfisáhrifum rekstrarins árið 2017.

Elín Vignisdóttir, landfræðingur
Reykjavík, 26. apríl 2018
Starfsfólk, hráefni og auðlindanotkun 2017 Magn Eining
Fjöldi starfsmanna 577 ♂ ♀
Hlutfall karla/kvenna 500/77 ♂/♀
Raforkunotkun 4.649.000 MWst
Olíunotkun 503,4 1.000 ltr
Gasnotkun 110 tonn
Notkun á köldu vatni 171.075 m3
Notkun á sjó 7.884.000 m3
Heildarhráefnisnotkun 2,34 t/t Al
Innflutt hráefni 2,34 t/t Al
Eiturefni & hættuleg efni (fast) 6.711 tonn
Eiturefni & hættuleg efni (fljótandi) 518,7 1.000 ltr
Notkun umbúða og pökkunarefnis < 400 tonn
Losun efna og meðhöndlun úrgangs Magn Eining
Losun efna í andrúmsloft
Flúoríð (loftkennt og rykbundið) F 0,29 kg/t Al
Brennisteinsdíoxíð SO2 8,89 kg/t Al
Ryk 0,64 kg/t Al
Koltvísýringur CO2 1,61 t/t Al
Flúorkolefnissambönd, PFC CO2 ígildi 0,09 kg CO2 /t Al
Fjölhringa arómatísk vetniskolefni PAH16 0,000024 kg/t Al
Losun efna í yfirborðsvatn/grunnvatn/sjó
Seyra 0,07 kg/t Al
Olía / fita í kælivökva frá steypuskála og afriðlum < 0,5 ppm
Losun efna í holræsakerfi sveitarfélags
Tæming á rotþró 8,08 tonn
Magn úrgangs til förgunar
Pressanlegur úrgangur 0,48 kg/t Al
Förgun í flæðigryfju 29 kg/t Al
Magn úrgangs til endurvinnslu
Skautleifar og kolaryk 113 kg/t Al
Álgjall 10,7 kg/t Al
Timbur 0,9 kg/t Al
Brotajárn 2,7 kg/t Al
Pappi 0,12 kg/t Al
Plast 0,02 kg/t Al
Magn spilliefna til förgunar
Samtals spilliefni 0,014 kg/t Al

Yfirlýsing stjórnar

Allar upplýsingar sem fram koma í grænu bókhaldi fyrirtækisins fyrir árið 2017 eru veittar eftir bestu vitund. Mengunarvarnabúnaður er samkvæmt bestu fáanlegu tækni og honum viðhaldið undir skilvirku eftirliti. Niðurstöður innri mælinga eru nýttar til umbóta með það að markmiði að lágmarka umhverfisáhrif af starfseminni.

Góð umgengni við umhverfið er lykilatriði í ábyrgum rekstri fyrirtækisins og stöðugri vöktun umhverfisþátta er ætlað að tryggja að settu marki sé náð. Rekstur fyrirtækisins á sviði umhverfismála var góður á árinu og var virk vöktun framkvæmd í samræmi við vöktunaráætlun og kröfur starfsleyfis.

Ragnar Guðmundsson
Forstjóri
Gunnar Guðlaugsson
Framkvæmdastjóri
Úrgangur 2017 2016 2015  
Efni frá fráveitu (tonn)        
Seyra 21,3 28,2 36,7  
Annar úrgangur (úr rotþróm) 8,1 9,2 8,3  
Efni til endurvinnslu (tonn)        
Skautleifar 34.311 32.873 33.923  
Kolaryk 1.436 1.174 564  
Raflausnarefni 3.150 2.070 2.184  
Álgjall 3.402 2.915 2.319  
Brotajárn 843 951 766  
Timbur 290 365 396  
Pappi 39 43 22  
Plast 5 15 12  
Olía - olíusori 13 16 19  
Hjólbarðar 8,6 5,1 5,9  
Rafgeymar og raftæki 1,7 5,6 2,0  
Föt og klæði - 0,9 0,3  
Ljósaperur 0,1 0,2 0,1  
Olíumengaður úrgangur 7 26 23  
Malbik 106 0 64  
Spilliefni (tonn)        
Raftæki - spilliefni 0,0 0,2 0,4  
Spilliefni 4 9 20  
Málning 0,4 0,1 0,5  
Efni í flæðigryfju (tonn)        
Kerbrot 6.652 9.771 8.354  
Kolefni – skautsmiðja 1.088 1.181 1.059  
Kolefni - kerskáli 722 1.445 1.775  
Uppsóp - 4 2  
Afsag af kerfóðrunarefnum 469 417 328  
Ofnafóðringar 39 5 106  
Möl og jarðvegur 90 15 125  
Fastur úrgangur (tonn)        
Pressanlegur úrgangur 146 138 159  
Lífrænn úrgangur 7 6 -  
Losun í loft        
CO2 (tonn) 479.065 474.556 482.436  
CF4/C2F6 (tonn CO2 ígildi) 30.079 49.261 22.632  
SO2 (tonn) 2.819 2.920 3.400  
Fjölhringa arómatísk vetniskolefni (kg) 7,6 7,5 17,6  
Heildarflúor (tonn) 93 110 94  
Ryk - PM10 (tonn) 202 217 193  
Notkun eiturefna og hættulegra efna        
DAG 2671 (lítrar) - - 450  
DAG 554/20 (lítrar) 15.325 14.489 15.159  
Plicast strong mix P (tonn) 130 196 161  
Þjöppusalli (tonn) 618 884 450  
Kragasalli (tonn) 1.325 1.627 1.950  
Própangas (tonn) 110 90 114  
Flotaolía MGO (tonn) - - -  
Dieselolía (lítrar) 503.410 538.148 467.280  
Glussaolía (lítrar) 1.684 4.160 6.240 11.902
Sódi (tonn) 167 263 176  
Álflúoríð (tonn) 4.337 4.217 4.860  
Áloxíð (tonn) 608.984 600.542 580.801  
Ferromangan (tonn) 12 9 12  
Ferrofosfór (tonn) 12 19 17  
Framleiðsla        
Framleiðsla á hreinu áli (tonn) 317.179 313.050 311.911  
Áloxíð (tonn) 608.984 600.542 580.801  
Álflúoríð (tonn) 4.337 4.217 4.860  
Forbökuð skaut - netto notkun (tonn) 133.544 132.704 131.494  
Própangas (tonn) 110 90 114  
Dieselolía (lítrar) 503.410 538.148 467.280  
Sódi (tonn) 167 263 176  
Kragasalli (tonn) 163 163 1.950  
Steypujárn (tonn) 976 1.367 1.139  
Gaflar og viðgerðarefni (tonn) 580 674 764  
Raforka (MWst) 4.649.000 4.663.000 4.623.486  
Iðnaðarvatn (m3) 102.645 94.556 97.514  
Neysluvatn (m3) 68.430 63.037 74.825  
Sjór (m3) 7.884.000 7.884.000 7.884.000  
Hráefnanotkun        
Kísill (tonn) 4.286 4.343 3.834  
Magnesíum (tonn) 169 184 170  
Titaníum (tonn) 63 65 57  
Strontíum (tonn) 19 22 20  
Glussaolía (lítrar) 1.684 4.160 6.240  
Kæliolía (lítrar) 4.101 4.396 4.581  
Ýmis olíuhreinsiefni (lítrar) 940 1.060 1.040  
Smurolía (lítrar) 4.547 5.650 7.176  
Kísiljárn (tonn) 25 25 32  
Ferromangan (tonn) 12 9 12  
Ferrofosfór (tonn) 12 19 17  
Kolefni (tonn) 60 83 53  
Stálhögl (tonn) 56 55 69  
Tréspírur (stk) 10.900 16.600 10.850  
Rafgeymar (stk) 87 67 41  

Vöktun og eftirlit

Svona mælum við flúorgas

Mælingar á losun flúors um rjáfur kerskála byggjast annars vegar á mælingum á styrk flúorgass í rjáfrinu með leysigeisla og hins vegar á mælingum á loftmagni út um rjáfur með loftflæðimælingum.

Til samanburðar er notast við síumælingar Nýsköpunarmiðstöðvar Íslands (NMÍ) á styrk flúorgass í rjáfri kerskála.

Niðurstöður sem byggja á mælingum NMÍ gefa til kynna minni losun á flúorgasi um rjáfur en mælingar Norðuráls sýna.

0,0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 A31-60 B31-60 C31-60 D31-60 D91-130 Flúor (kg/t Al) A31-60 B31-60 C31-60 D31-60 D91-130 Ryk (kg/t Al) 0,00 0,02 0,04 0,06 0,08 0,10 0,12 0,14 0,16 Flúor Ryk Samanburður flúors og ryks (kg/t Al) Norðurál - flúor NMÍ Norðurál - ryk Norðurál - ryk NMÍ Norðurál - flúor NMÍ Punktmælingar NMÍ staðfesta meðaltalsmælingar Norðuráls og eru lægri í öllum tilvikum.

Umhverfisvöktun

Umhverfisvöktun felur í sér rannsóknir og eftirlit með 109 mæliþáttum í og við Hvalfjörð. Tilgangurinn er að ganga úr skugga um að starfsemi Norðuráls og annarra fyrirtækja á Grundartanga hafi ekki neikvæð áhrif á umhverfið.

Umhverfisvöktun er framkvæmd af óháðum aðilum og sýna niðurstöður ótvírætt að Norðurál uppfyllir öll viðmiðunarmörk sem sett eru í starfsleyfi og reglugerðum.

Umhverfisvöktun er skipulegt eftirlit óháðra aðila með fjölda umhverfisþátta sem öll leyfisskyld starfsemi á Grundartanga er talin geta haft áhrif á. Hún er framkvæmd af nokkrum fjölda óháðra aðila sem annast mismunandi eftirlitsþætti: Verkfræðistofur, Háskóli Íslands, Nýsköpunarmiðstöð Íslands, Matís, Skógrækt ríkisins, Náttúrufræðistofnun Íslands og Akureyrarstofa.

Ítarlegri upplýsingar um niðurstöður umhverfisvöktunar fyrir árið 2017 má finna á vef Norðuráls.

Ábendingar og tilkynningar

Við hvetjum starfsfólk til að koma á framfæri hvers kyns ábendingum og athugasemdum sem tengjast umhverfismálum. Þær eru skráðar og unnið er með úrbætur. Alls bárust 34 tilkynningar og ábendingar á árinu 2017.

Það má líkja þessu fyrirkomulagi við „Mamma þín vinnur ekki hér“-kerfið, sem minnir starfsfólk á góða umgengni á kaffistofunni. En hjá okkur eru „bollarnir“ allt að 30 tonn á þyngd, ísskápurinn er fyrir 600 manns og við mælum efnisafganga í tonnum. Með árvekni og vitund um áhrif okkar á umhverfið getum við bætt okkur jafnt og þétt í stóru sem smáu.

Dæmi um ábendingu:

Verið er að nota dráttarbíl sem hannaður er til þess að
draga deiglur sem eru á annan tug tonna sem snattbíl
til þess að keyra um skálana í málningarvinnu.
Þessi bíll brennir díselolíu. Væri ekki æskilegra að
finna einhvern umhverfisvænni ferðamáta og nota
raforkuna sem nóg er til af hér á svæðinu?Úrlausn:

Hlutfall rafbíla innan fyrirtækisins aukið, hvort sem
um er að ræða lyftara, deiglubíla eða önnur faratæki.
Þá hefur hleðslustöðvum fyrir rafbíla verið komið upp
fyrir gesti og starfsfólk Norðuráls.

Norðurál og samfélagið

Heiðarleg viðskipti

Móðurfélag Norðuráls, Century Aluminum Company, og dótturfélög þess hafa einsett sér að ástunda gott siðferði og fara að lögum í viðskiptum um allan heim. Bandarísk og alþjóðleg lög og reglur banna spillta viðskiptahætti, s.s. óeðlilega fyrirgreiðslu og rangfærslur í bókhaldi og öðrum gögnum.

Tilgangurinn með stefnunni er að setja upp staðla og verklag sem starfsmönnum er skylt að hlíta til að tryggja að farið sé að lögum og tryggja gott orðspor fyrirtækis sem stundar heiðarleg viðskipti.

Siðareglur

Century Aluminum Company, móðurfélag Norðuráls, og öll tengd félög skuldbinda sig til þess að hlíta ströngustu kröfum um heiðarleika, siðferði og ráðvendni í viðskiptum. Stjórnendur skrifa undir siðareglur þar sem settar eru fram skýrar leiðbeiningar til þess að sporna við óheiðarleika og siðleysi í háttsemi og stuðla að því að öll starfsemi félagsins standist þessar kröfur.

Starfsmenn mega ekki leyfa, bjóða, lofa né veita greiðslur í reiðufé eða öðrum verðmætum, beint eða gegnum þriðja aðila, til opinbers embættismanns eða starfsmanns fyrirtækis í einkageiranum, né til maka, sambýlisaðila, barns eða annars skyldmennis neinna slíkra aðila í þeim tilgangi að hafa áhrif á eða umbuna fyrir gjörðir eða ákvarðanatöku slíkra aðila eða til að öðlast óviðeigandi ávinning. Á sama hátt mega starfsmenn og nánasta fjölskylda þeirra ekki krefjast, samþykkja né taka við peningagreiðslum eða öðrum verðmætum beint eða gegnum þriðja aðila umfram almennar viðskiptavenjur.

Parísarsáttmálinn

Norðurál er eitt 103 fyrirtækja á Íslandi sem hafa skuldbundið sig til að draga úr losun gróðurhúsalofttegunda og minnka myndun úrgangs, mæla árangur og miðla upplýsingum um stöðu mála. Þetta samræmist rekstraráætlun og markmiðum fyrirtækisins, sem fela í sér að halda áfram að draga losun gróðurhúsalofttegunda og lágmarka umhverfisáhrif með markvissum aðgerðum. Því setjum við okkur þau markmið að viðhalda góðum árangri með stöðugri fræðslu til starfsmanna sem tryggja vönduð vinnubrögð. Einnig kemur til fjárfestinga í endurbótum á stýribúnaði álversins sem tryggir góðan og stöðugan rekstur í kerskála.

Lágmarkslosun með góðum vinnubrögðum:

Þekjur í kerskála – opnun og ástand
Spennuris lágmörkuð með góðu eftirliti
Ryklosun lágmörkuð með góðu húshaldi
Laun starfsmanna eru tengd árangri í umhverfismálum

Ábyrg nýting hráefna og aukin þekking starfsfólks

Norðurál framleiðir ál á umhverfisvænan hátt og leggur áherslu á að starfsemi fyrirtækisins sé í sátt við umhverfið. Stöðugt er unnið að lágmörkun umhverfisáhrifa ásamt ábyrgri nýtingu orku og hráefna.

Árið 2018 verður lögð sérstök áhersla á aukna þekkingu starfsfólks á umhverfisáhrifum starfseminnar. Áhrif allra starfa á umhverfið verða rýnd og sett fram áætlun um kynningu til allra starfsmanna á þeim. Umhverfisstefna fyrirtækisins verður kynnt öllum starfsmönnum. Við erum sannfærð um að margt smátt geri eitt stórt og að saman getum við náð umtalsverðum árangri til hagsbóta við umhverfið.

Verulegur árangur náðist á árinu 2017 með skipulegri gagnasöfnun vegna árlegrar ETS skýrslu, skilgreindri eftirlitsáætlun með afsogsvirkjun utan kerskála og skilgreiningu á orsökum ryklosunar í steypuskála. Starfsfólk var hvatt til að samnýta bíla og kynnt viðbragðsáætlun við umhverfisóhöppum.

Sérstök áhersla var lögð á greiningu á helstu stærðum úrgangs og að minnka magn óflokkaðs úrgangs milli ára. Gengið var frá samningum við nýjan þjónustuaðila um sorphirðu, flokkun og förgun.

33 nemendur frá Norðuráli voru við nám í stóriðjuskólanum árið 2017. Skólinn, sem hefur þegar útskrifað 127 nemendur, gegnir sífellt mikilvægara hlutverki í viðhaldi og eflingu þekkingar og færni starfsfólksins okkar.

Aukin endurnýting og ábyrg förgun

Norðurál stuðlar að aukinni umhverfisvitund og þátttöku starfsfólks í umbótastarfi. Allt starfsfólk Norðuráls fær bónusgreiðslur sem eru m.a. tengdar frammistöðu fyrirtækisins á sviði umhverfismála.

75% af öllum úrgangi sem til fellur við framleiðslu álversins eru endurunnin og erfitt að auka það hlutfall miðað við þá tækni sem notuð er við álframleiðslu. Þess vegna stefnum við að því að að draga úr hlutfalli óflokkaðs úrgangs á öllum starfsstöðvum Norðuráls. Einnig hvetjum við starfsfólk og gesti Norðuráls til að nýta hleðslustöðvar fyrir rafbíla sem komið hefur verið upp. Að sama skapi hefur hlutfall rafbíla innan fyrirtækisins verið aukið; jafnt lyftara sem annarra farartækja.

Endurvinnsla og förgun: 2017 2016 2015 2014 Tonn Endurunnið Fargað 0 5.000 10.000 15.000 20.000 25.000 30.000 35.000 40.000 45.000

Jafnrétti, traust og fjölskyldugildi

Hjá Norðuráli starfa um 600 manns úr öllum áttum. Vinnustaðurinn er fjölþjóðlegur og við leggjum sérstaka áherslu á heilbrigðan og góðan starfsanda. Við styðjum okkar fólk til endurmenntunar, starfsþjálfunar og þróunar í starfi.

Jafnrétti

Norðurál leggur áherslu á jafnan rétt kvenna og karla í störfum hjá fyrirtækinu. Gæta skal jafnréttis milli einstaklinga óháð kynferði, kynhneigð og uppruna. Þess skal stöðugt gætt að lögum um jafnrétti kvenna og karla sé fylgt.

Laus störf

Laus störf hjá Norðuráli standa opin jafnt konum sem körlum. Talsverður kynjahalli er enn til staðar en markmiðið er að ekkert starf geti talist sérstakt kvenna- eða karlastarf.

Launajafnrétti

Launakjör starfsfólks Norðuráls eru óháð kyni og þess skal jafnan gætt að konur og karlar njóti sömu kjara fyrir sambærileg störf. Fylgst er nákvæmlega með þessu og brugðist við öllum frávikum.

Einelti og kynferðisleg áreitni

Hjá Norðuráli er lögð áhersla á góð samskipti. Ólíkum einstaklingum er sýnt umburðarlyndi og fordómar eru ekki liðnir. Tekið er á vandamálum sem upp koma og viðbrögð eru markviss. Einelti og kynferðislegt áreitni eru undir engum kringumstæðum liðin á vinnustaðnum.

Samræming fjölskyldu og atvinnulífs

Norðurál ber virðingu fyrir skyldum starfsmanna gagnvart fjölskyldum sínum. Starfsfólk eru hvatt til að taka fæðingar- og foreldraorlof.

Karlar % Konur % Meðalaldur og kynjahlutföll: Framleiðsla Viðhald Þjónustusvið Alls Meðalaldur 0 25 50 75 100

Öll saman!

Heilbrigði og öryggismál

Öryggi starfsfólks er í forgrunni á árinu 2018 með umfangsmiklu átaksverkefni sem miðar að því að bæta árangur okkar í öryggismálum og öryggismenningu á öllum sviðum og öllum starfsstöðvum fyrirtækisins.

Slagorð átaksins – Öll saman! – vísar til þess að öryggi er samstarfsverkefni okkar allra. Við gætum hvers annars og hjálpumst að við að leysa hvers kyns verkefni með skynsamlegasta og öruggasta hætti. Við leggjum sérstaka áherslu á uppbyggileg samskipti á vinnustaðnum, þar sem starfsfólk nýtir reynslu sína og þekkingu til að leiðbeina félögum sínum og bestu lausna er leitað í sameiningu.

Starfsfólk Norðuráls og fjölskyldur okkar eru það verðmætasta sem við eigum. Þess vegna gætum við hvert annars og og styðjum í öllum verkum. Við komum heil heim hvern einasta dag, því öryggi er okkar fyrsta verkefni. Það verkefni leysum við öll saman.

Starfsfólk Norðuráls og fjölskyldur okkar eru það
verðmætasta sem við eigum. Þess vegna
gætum við hvers annars og styðjum í öllum verkum.
Við komum heil heim hvern einasta dag
því öryggi er okkar fyrsta verkefni.
Það verkefni leysum við öll saman.

 

 

 

Gæðastjórnunarkerfi Norðuráls er vottað samkvæmt alþjóðlega ISO 9001 staðlinum. Umhverfis- og öryggisstjórnunarkerfi Norðuráls eru vottuð samkvæmt alþjóðlegu ISO 14001 og ISO 18001 stöðlunum. Stöðugt endurmat og endurbætur á ferlum fyrirtækisins á sviði umhverfis- og öryggismála er tryggt.

Norðurál heldur grænt bókhald í samræmi við reglugerð nr. 851/2002 og skilar því endurskoðuðu til Umhverfisstofnunar fyrir 1. maí ár hvert. Einnig er fært útstreymisbókhald í samræmi við reglugerð nr. 990/2008. Ef einhverjar spurningar vakna við lesturinn er upplagt að senda þær á netfangið umhverfi@nordural.is og munum við reyna að svara þeim eftir bestu getu.

Við erum líka á facebook.